The world's mostpowerful website builder.

پایدار کننده کچاپ

گروه : انواع سس

این فرآورده با تکیه بر مهندسی مولکولی پلی ساکاریه ها تولید و عرضه میگردد و لذا مصرف آن در فرآورده
های سس کچاپ باعث کاهش محسوس قیمت تمام شده و ثابت ماندن کیفیت در طی دوران تولید به جهت
کاهش خطای انسانی خواهد شد.
با توجه در دوز مصرف مناسب این محصول و حذف کلیه مواد نشاسته ای و هیدروکلوئیدی و کاهش زمان تولید،
حرارت کمتری با محصول تولیدی در تماس بوده و رنگ فرآوردهی نهایی بسیار مطلوب و مشتری پسند خواهد
بود.
همچنین مصرف این فرآورده توانایی کاهش مصرف رب از حدود 32 % به 71 % را دارا بوده و تاثیر مطلوبی در
کاهش قیمت تمام شده با حفظ کیفیت ، طعم ، مزه و رنگ در محصول نهایی ایجاد مینماید.
لازم به یادآوری است این محصول در پیش ساز فاز سس فرانسوی وسس هزار جزیره نیز قابل مصرف و ارائه
است.