The world's mostpowerful website builder.

پایدار کننده عمل آوری (جذب آب)

گروه : استابلایزرهای گوشتی

      مواد عمل آوری کننده به منظور افزایش جذب آب توسط گوشت و همچنین حفظ آن به کار می رود و باعث بهبود بافت و ترد شدن آن می گردد و باعث می شود گوشت بهتر مزه دار شود و پس از پخت بافت و تردی مطلوبی را ایجاد کند و باعث حفظ کیفیت ارگانولپتیکی و رنگ گوشت می گردد و همینطور بر روی مدت ماندگاری گوشت اثر بسزایی دارد.

سفارش

گوشت را مي توان با استفاده از موادی مانند پایدار کننده ها ، انواع پروتئین ها ، مواد اتصال دهنده ،انواع نمك های فسفات و... به فرآورده هاي عمل آمده   (meat curing) تبديل نمود. اين فرآورده هاي گوشتي به دو نوع خام و پخته وجود دارد. فرآورده هاي خام يا به صورت خشك يعني توسط مخلوطي از نمك طعام، املاح عمل آورنده و مواد عمل آورنده و يا توسط روش اختلاطي عمل آوري خشك و مرطوب عمل آورده شده سپس رسيده و خنك مي شوند. فرآورده هاي عمل آوري پخته صرفاً به صورت مرطوب يعني توسط محلول هاي عمل آورنده به عمل آمده و سپس پخته مي گردند. مواد عمل آوری کننده به منظور افزایش جذب آب توسط گوشت و همچنین حفظ آن به کار می رود و باعث بهبود بافت و ترد شدن آن می گردد و باعث می شود گوشت بهتر مزه دار شود و پس از پخت بافت و تردی مطلوبی را ایجاد کند و باعث حفظ کیفیت ارگانولپتیکی و رنگ گوشت می گردد و همینطور بر روی مدت ماندگاری گوشت اثر بسزایی دارد.
پایدار کننده مواد عمل آوری طراحی و تهیه شده در مجموعه شوان گروه پارسه به شرح ذیل می باشد